Oba rodzaje umów zaliczają się do umów cywilnoprawnych, które charakteryzują się dużą swobodą co do treści i formy. Jednak nawet umowy cywilnoprawne powinny być sporządzone w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny. Dodatkowo z treści umowy powinno jasno wynikać jaki jest jej charakter – jest to ważne rzecz, ponieważ każdą umowę trzeba odpowiednio opodatkować i oskładkować. Niejednokrotnie też sami pracodawcy/zleceniodawcy mają problem z zakwalifikowaniem umowy jako umowa zlecenie, czy jako umowa o dzieło. Dlatego też warto się przyjrzeć różnicom między obiema.

Rodzaje umów
fot. Pexels.com

Umowa o dzieło

Umowa ta zawierana jest między zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie zobowiązuje się do zrobienia określonego działania, z kolei zleceniodawca do zapłacenia ustalonego wynagrodzenia. Warto podkreślić, że przedmiotem umowy muszą być czynności, które dają namacalne efekty (zarówno materialne jak i niematerialne). Więc w oparciu umowy o dzieło można zlecić wykonanie np. rękodzieła.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonej czynności prawnej, w zamian za określone świadczenie. W tym przypadku jednak wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Głównym założeniem umowy zlecenie jest wykonanie określonych świadczeń osobiście i z należytą starannością.

Obowiązkowe składki ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne:
Umowa zlecenie – w przypadku tej umowy opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe jest zależne od tego czy zleceniobiorca osiąga minimalne wynagrodzenie z innych źródeł. Jeżeli wystąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych po przekroczeniu kwoty minimalnej nie ma obowiązku opłacania składek społecznych. Dodatkowo składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna – zleceniobiorca może, ale nie musi jej opłacać.
Umowa o dzieło – ten rodzaj umowy nie przewiduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ale zleceniobiorca może sam, dobrowolnie je osprowadzać.

Składka zdrowotna i podatek dochodowy:
Umowa zlecenie – odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w każdym przypadku umowy zlecenie. Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne jeżeli są należne i zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które w przypadku umowy zlecenie wynoszą 20%.

Umowa o dzieło – w przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Jednak tak jak w przypadku ubezpieczeń społecznych można samemu zgłosić się do odprowadzania tych składek. I w tym przypadku mogą to być koszty uzyskania przychodów 20% lub nawet 50% jeżeli zostaną spełnione warunki z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaliczkę na podatek dochodowy pobiera się od kwoty po pomniejszeniu jedynie o koszty uzyskania przychodów.

Porównanie umów
fot. Pexels.com

Porównanie

Podstawową i zasadniczą różnicą między umową o dzieło a umową zlecenie jest odpowiedzialności za jej wykonanie. W przypadku umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania powierzonego mu zadania. Przy umowie zlecenie to zleceniobiorca bierze odpowiedzialność jedynie za wykonywanie zawartej w umowie czynności, nie za jej ostateczny wynik i efekt. Podobnie wygląda to przy wszelkich reklamacjach. Przy zawarciu umowy o dzieło zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w tej kwestii, natomiast przy umowie zlecenia nie przysługuje mu takie prawo.

Przyglądając się obu rodzajom umów warto zwrócić uwagę na to jak wygląda sprawa wynagrodzenia za wykonaną pracę. W ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. wynikło wiele zmian z zakresu wynagrodzenia zatrudnionych pracowników na podstawie porównywanych umów. Będący zatrudnieni na umowie zlecenie muszą otrzymywać wynagrodzenie godzinowe równe minimum 13 zł za godzinę. Z kolei osoby zatrudnione na umowie o dzieło wynagrodzenie nie jest godzinowe – ostateczne wynagrodzenie to kwota zawarta w podpisanej umowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here