Section: intro -->
Dowiedz się jak głosować

Jak głosować?

Sposób głosowania w wyborach prezydenckich

W komisji wyborczej dostajemy książeczkę zawierającą listy kandydatów do Sejmu z poszczególnych Komitetów Wyborczych oraz kartę koloru żółtego z kandydatami do Senatu. Broszura posiada spis treści ułatwiający odnalezienie właściwej listy.

Można głosować tylko na jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Głos jest nieważny, w przypadku

Postawienia znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów.

Niepostawienia znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego z kandydatów.

Głosowanie bez meldunku

Istnieją dwie możliwości głosowania poza miejscem zameldowania

 1. Należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w swoim urzędzie Gminy/Miasta. W przypadku Warszawy urzędem właściwym do wydania takiego zaświadczenia jest Urząd Dzielnicy. Można to zrobić do 23 października, osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

 2. Do 20 października składamy wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu naszego pobytu. Wniosek taki składa się w Urzędzie Gminy/Miasta, a w przypadku Warszawy w Urzędzie Dzielnicy.

  Aby mieć pewność, można poprosić o pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. W ciągu 3 dni urząd podejmuje decyzję czy wniosek został zaakceptowany. Informację o tym można otrzymać telefonicznie bądź osobiście w urzędzie.

 • Pobierz potrzebne dokumenty

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  • DOC
  • PDF
  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

  • DOC
  • PDF
 • Głosowanie za granicą

  Istnieją trzy możliwości głosowania poza granicami kraju:

  1. Przed wyjazdem należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie Gminy/Miasta, na terenie którego jest się wpisanym do spisu wyborców. W przypadku Warszawy urzędem właściwym do wydania takiego zaświadczenia jest urząd Dzielnicy. Można to zrobić do 23 października, osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

   Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

  2. Do 22 październikau> można dopisać się do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Najłatwiej jest zrobić to poprzez formularz na stronie MSZ, ale można także ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej do konsula właściwego ze względu na miejsce pobytu. Aby mieć pewność, można poprosić o pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.
   Listę miejsc do głosowania za granicą można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych lub na stronie www.msz.gov.pl

  3. Za granicą można głosować także korespondencyjnie. Aby skorzystać z tej możliwości należy do 7 pażdziernika zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego.

   Zgłoszenie może dokonać ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. We wniosku należy podać: nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia i miejsce, numer PESEL, adres pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu i miejsce jego wydania (na terytorium państw, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego, dokumentem równorzędnym do paszportu jest dowód osobisty). W przypadku obywateli czasowo przebywających za granicą - adres krajowy wpisu wyborcy do rejestru wyborców. Nie można zapomnieć o podaniu we wniosku także adresu na jaki konsul ma wysłać pakiet wyborczy.
   Listę miejsc do głosowania za granicą można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych lub na stronie www.msz.gov.pl

   Do 12 października wysyłany jest przesyłką pakiet wyborczy zawierający:

   • zaadresowaną kopertę zwrotną,
   • kartę bądź karty do głosowania,
   • kopertę na karty do głosowania,
   • oświadczenie o tajnym i osobistym głosowaniu,
   • instrukcję głosowania.

   Po wypełnieniu karty do głosowania, należy włożyć ją do anonimowej koperty, którą następnie trzeba włożyć wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu do koperty zwrotnej. Następnie należy wysłać całość do konsula tak, aby przesyłka dotarła do niego przed dniem wyborów.

   Istnieje też opcja awaryjna dla wyborcy, który zorientuje się, że zbyt długo zwlekał z odesłaniem koperty zwrotnej i może ona nie dojść do konsula w terminie. Wyborca może osobiście przyjechać do lokalu i osobiście wrzucić taką kopertę do urny.

 • Pobierz potrzebne dokumenty

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  • DOC
  • PDF
  • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

  • DOC
  • PDF
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia za granicą.

  • DOC
  • PDF
 • Głosowanie przez pełnomocnika

  Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju.

  Z głosowania przez pełnomocnika mogą skorzystać osoby:

  • najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
  • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • posiadają orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I lub II gruру inwalidów,
  • są długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

  Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

  • zakładach opieki zdrowotnej,
  • domach pomocy społecznej,
  • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
  • domach studenckich i ich zespołach,
  • wyborcy głosujący korespondencyjnie.

  Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co osoba niepełnosprawna. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby (chyba, że drugą osobą jest osoba najbliższa). Aby skorzystać z tego udogodnienia należy najpóźniej do 16 października złożyć odpowiedni wniosek do urzędu Gminy/Miasta, a w przypadku Warszawy do urzędu dzielnicy. Wniosek taki może być złożony oczywiście również przez pełnomocnika. Urzędnik umawia się z wyborcą na sporządzenie aktu pełnomocnictwa w miejscu, wyznaczonym przez wyborcę.

  Osoba która jest pełnomocnikiem musi na głosowanie zabrać akt pełnomocnictwa.

  Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

 • Pobierz potrzebne dokumenty

   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.

  • PDF
  • Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa.

  • PDF
 • Głosowanie korespondencyjne na terenie kraju

  Wyborcy którzy będą chcieli skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego muszą zawiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, najpóźniej do 12 października. Urząd można zawiadomić telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

  We wniosku muszą być zawarte następujące informacje:

  • nazwisko i imiona,
  • imię ojca,
  • data urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
  • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
  • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy.

  W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

  Następnie wyborca otrzyma, nie później niż na 7 dni przed datą wyborów specjalny pakiet wyborczy:

  • koperta zwrotna,
  • karty do głosowania,
  • koperta na karty do głosowania,
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
  • instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na kartę do głosowania. sporządzona w alfabecie Braille'a

  Po wypełnieniu karty do głosowania, należy włożyć karty do anonimowej koperty, którą następnie trzeba włożyć wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu do koperty zwrotnej.

  Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej:

  • do 22 października 2015 r., jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców,
  • do 21 października 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.
 • Pobierz potrzebne dokumenty

   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

  • DOC
  • PDF
 • Głosowanie za pomocą nakładki Braille'a

  Aby ułatwić głosowanie osobom niedowidzącym i niewidomym Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje odpowiednie nakładki na karty do głosowania.

  W przypadku głosowania osobistego w lokalu wyborczym nie trzeba wcześniej zawiadamiać o chęci głosowania za pomocą nakładki Braille'a. W każdej Komisji Wyborczej powinna znajdować się odpowiednia liczba takich nakładek, pozwalająca każdemu, kto tego potrzebuje, z nich skorzystać.

  W przypadku głosowania korespondencyjnego należy w składanym wniosku zaznaczyć, iż chce się głosować za pomocą nakładki Braille'a. W takim przypadku nakładka taka znajdzie się w przysłanym pakiecie do głosowania.

  Pozostańmy w kontakcie

  W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przez poniższy formularz bądź wiadmość na porady@glosujbezmeldunku.pl.

  Wszelkie informacje zawarte na naszej stronie pochodzą ze źródeł związanych z Państwową Komisją Wyborczą i Krajowym Biurem Wyborczym.