Głosuj bez meldunku

Twój głos ma znaczenie!

Dowiedz się jak głosować

Jak głosować?

Sposób głosowania w wyborach prezydenckich

W komisji wyborczej dostajemy jedną kartę do głosowania, na której wymienione są w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Można głosować tylko na jednego z kandydatów.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Głos jest nieważny, w przypadku

Postawienia znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów.

Niepostawienia znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego z kandydatów.

Głosowanie bez meldunku

Istnieją dwie możliwości głosowania poza miejscem zameldowania

 1. Należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w swoim urzędzie Gminy/Miasta. W przypadku Warszawy urzędem właściwym do wydania takiego zaświadczenia jest urząd Dzielnicy. Można to zrobić do 8 maja, osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed ponownym głosowaniem , tj. do dnia 22 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 2. Do 5 maja składamy wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miescu naszego pobytu. Wniosek taki składa się w Urzędzie Gminy/Miasta, a w przypadku Warszawy w Urzędzie Dzielnicy.

  Aby mieć pewność, można poprosić o pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. W ciągu 3 dni urząd podejmuje decyzję czy wniosek został zaakceptowany. Informację o tym można otrzymać telefonicznie bądź osobiście w urzędzie.

  Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

 • Pobierz potrzebne dokumenty

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  • DOC
  • PDF
  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

  • DOC
  • PDF
 • Głosowanie za granicą

  Istnieją trzy możliwości głosowania poza granicami kraju:

  1. Przed wyjazdem należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie Gminy/Miasta, na terenie którego jest się wpisanym do rejestru wyborców. W przypadku Warszawy urzędem właściwym do wydania takiego zaświadczenia jest urząd Dzielnicy. Można to zrobić do 8 maja, osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

   Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

  2. Do 7 maja można dopisać się do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. W tym celu należy taką chęć zgłosić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej do konsula właściwego ze względu na miejsce pobytu.
   Aby mieć pewność, można poprosić o pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.

   Najbliższy konsulat można znaleźć dzięki tej bazie: LINK

  3. Za granicą można głosować także korespondencyjnie. Aby skorzystać z tej możliwości należy do 25 kwietnia zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego.

   Zgłoszenie może zostać wniesione ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. We wniosku należy podać: nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia i miejsce, numer PESEL, adres pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu i miejsce jego wydania (na terytorium państw, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego, dokumentem równorzędnym do paszportu jest dowód osobisty). W przypadku obywateli czasowo przebywających za granicą - adres krajowy wpisu wyborcy do rejestru wyborców. Nie można zapomnieć o podaniu we wniosku także adresu na jaki konsul ma wysłać pakiet wyborczy.

   Do 10 dnia przed dniem wyborów dostarczany jest przesyłką pakiet wyborczy zawierający:

   • zaadresowaną kopertę zwrotną,
   • kartę bądź karty do głosowania,
   • kopertę na karty do głosowania,
   • oświadczenie o tajnym i osobistym głosowaniu,
   • instrukcję głosowania.

   Po wypełnieniu karty do głosowania, należy włożyć ją do anonimowej koperty, którą następnie trzeba włożyć wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu do koperty zwrotnej. Następnie należy wysłać całość do konsula.

   Nie zwlekaj! Odeślij pakiet wyborczy do konsula najszybciej jak to możliwe. Tak, aby przesyłka dotarła do niego przed dniem wyborów. Istnieje też opcja awaryjna dla wyborcy, który zorientuje się, że zbyt długo zwlekał z odesłaniem koperty zwrotnej i może ona nie dojść do konsula w terminie. Wyborca może osobiście przyjechać do lokalu i osobiście wrzucić taką kopertę do urny.

   Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r.

 • Pobierz potrzebne dokumenty

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  • DOC
  • PDF
  • Wniosek o możliwość głosowania korespondencyjnego.

  • DOC
  • PDF
 • Głosowanie przez pełnomocnika

  Z głosowania przez pełnomocnika mogą skorzystać osoby:

  • posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat

  Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co osoba niepełnosprawna. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby (chyba, że drugą osobą jest osoba najbliższa). Aby skorzystać z tego udogodnienia należy najpóźniej do 1 maja złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy/miasta, a w przypadku Warszawy do urzędu dzielnicy. Wniosek taki może być złożony oczywiście również przez pełnomocnika. Urzędnik umawia się z wyborcą na sporządzenie aktu pełnomocnictwa w miejscu, wyznaczonym przez wyborcę.

  Osoba która jest pełnomocnikiem musi na głosowanie zabrać akt pełnomocnictwa.

 • Pobierz potrzebne dokumenty

   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.

  • DOC
  • PDF
  • Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa.

  • DOC
  • PDF
 • Głosowanie korespondencyjne na terenie kraju

  W tegorocznych wyborach Prezydenta RP po raz pierwszy z głosowania korespondencyjnego będzie mógł skorzystać każdy, kto wyrazi taką chęć. Potencjalni wyborcy którzy będą chcieli skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego muszą zawiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, najpóźniej do 25 kwietnia. Urząd można zawiadomić telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

  We wniosku muszą być zawarte następujące informacje:

  • nazwisko i imiona
  • data urodzenia
  • pesel
  • oznaczenie wyborów, w których chce się głosować
  • oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców
  • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklaracja osobistego odbioru pakietu wyborczego.

  Następnie wyborca otrzyma, nie później niż na 7 dni przed datą wyborów specjalny pakiet wyborczy. Będzie on zawierał: kopertę zwrotną, kopertę na kartę wyborczą, samą kartę oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Po wypełnieniu karty do głosowania, należy włożyć karty do anonimowej koperty, którą następnie trzeba włożyć wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu do koperty zwrotnej. Całość należy wysłać na podany na kopercie zwrotnej adres.

  Wyborca może zaznaczyć także, iż chce zagłosować przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a, wtedy ona również znajdzie się w przesyłce.

  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania.

  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców do dnia 14 maja 2015 r.

 • Pobierz potrzebne dokumenty

   Wniosek o możliwość głosowania korespondencyjnego.

  • DOC
  • PDF
 • Głosowanie za pomocą nakładki Braille'a

  Aby ułatwić głosowanie osobom niedowidzącym i niewidomym Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje odpowiednie nakładki na karty do głosowania.

  W przypadku głosowania osobistego w lokalu wyborczym nie trzeba wcześniej zawiadamiać o chęci głosowania za pomocą nakładki Braille'a. W każdej Komisji Wyborczej powinna znajdować się odpowiednia liczba takich nakładek, pozwalająca każdemu, kto tego potrzebuje, z nich skorzystać.

  W przypadku głosowania korespondencyjnego należy w składanym wniosku zaznaczyć, iż chce się głosować za pomocą nakładki Braille'a. W takim przypadku nakładka taka znajdzie się w przysłanym pakiecie do głosowania.

  Pozostańmy w kontakcie

  W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przez poniższy formularz bądź wiadmość na porady@glosujbezmeldunku.pl.

  Wszelkie informacje zawarte na naszej stronie pochodzą ze źródeł związanych z Państwową Komisją Wyborczą i Krajowym Biurem Wyborczym.